help
Pomoc
Najczęściej zadawane pytania
phone
Infolinia32 445 34 34
pon - pt08:00 - 18:00
mail
info@banyo.pl
Odpisujemy natychmiast

Regulamin sklepu obowiązujący od 25.05.2018 do 18.02.2021

Regulamin obowiązujący w dniach od 25.05.2018 do 18.02.2021; dla zamówień złożonych w dniach od 25.05.2018 do 18.02.2021, aktualny regulamin sklepu znajduje się na stronie https://www.banyo.pl/pl/terms.html

I. Definicje: użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

1.2. Konsument zgodnie z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

1.3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

1.4. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego BANYO.PL;

1.5. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem http://www.banyo.pl/, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

1.6. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

1.7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sanimex 1 Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Sp.k., ul. Łabędzka 24, 44-100 Gliwice, a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

1.8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach ko (Dz. U. z 2014 r. poz. 827);

1.9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

1.10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

1.11. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem http://www.banyo.pl/.

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Sklep internetowy, działający pod adresem http://www.banyo.pl/, prowadzony jest przez Sanimex 1 Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Sp.k., ul. Łabędzka 24, 44-100 Gliwice, NIP 6310005093, REGON 003487385, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000426719

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności: a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego; b) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego; c) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

2.5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych: a) Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej, lub b) Mozilla Firefox, lub c) Opera, lub d) Google Chrome, lub e) Safari

2.6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Sanimex 1 Sp. z o.o. Sp.k. zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu http://www.banyo.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Rejestracja w ramach Sklepu internetowego jest opcjonalna. Klient może złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji.

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.4. Sanimex 1 Sp. z o.o. Sp.k. może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sanimex 1 Sp. z o.o. Sp.k. za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sanimex 1 Sp. z o.o. Sp.k.

3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sanimex 1 Sp. z o.o. Sp.k. 3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sanimex 1 Sp. Z o.o. Sp.k.,
e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

3.8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

 

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. Złożenie zamówienia jest możliwe za pomocą podanych kanałów:
a) poprzez system sklepu internetowego
b) za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres info@banyo.pl

4.2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową http://www.banyo.pl, dokonać wyboru towaru z oferty Sklepu oraz jego specyfikacji, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.3. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Potwierdź zakup” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a) przedmiotu zamówienia,
b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
c) wybranej metody płatności,
d) wybranego sposobu dostawy,
e) czasu dostawy

4.6. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Potwierdź zakup”.

4.7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Sanimex 1 Sp. z o.o. Sp.k. Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.8. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.9. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

4.10 Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia oraz Ogólnych Warunków (regulamin sprzedaży) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wcześniejsze zamówienia mogą Państwo zobaczyć w ramach konta, po zalogowaniu.

4.11. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

4.12. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu https://www.banyo.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

 

V. Dostawa

5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa przesyłką kurierską lub poprzez odbiór osobisty. Koszty dostawy są uzależnione od wagi, gabarytów, wybranego przewoźnika oraz metody płatności i wyliczane są automatycznie przez system sklepu po dodaniu produktów do koszyka. Przykładowe koszty wysyłki oraz dostępni przewoźnicy znajdują się na stronie https://www.banyo.pl/pl/terms/rodzaje-i-koszty-dostawy-50.html.

5.3. Termin realizacji dostawy towarów znajdujących się w magazynie firmy Sanimex 1 Sp. z o.o. Sp.k. wynosi od 1 do 7 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia (przy płatności za pobraniem) lub licząc od momentu zaksięgowania przelewu. Czas realizacji podany na stronie każdego produktu jest wiążący.

5.4. Termin realizacji dostawy towarów nie znajdujących się w magazynie firmy Sanimex 1 Sp. z o.o. Sp.k., sprowadzanych na zamówienie wynosi od 2 do 90 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia (przy płatności za pobraniem) lub licząc od momentu zaksięgowania przelewu. Czas realizacji podany na stronie każdego produktu zostaje potwierdzony przez obsługę po złożeniu zamówienia i otrzymaniu potwierdzenia terminu od dostawcy.

 

VI. Ceny i metody płatności

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT 23%, cła oraz wszelkie inne składniki

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
a) przelewem na numer konta bankowego 67 1050 1298 1000 0090 3207 7787,
b) szybkim przelewem (tzw. e-przelewem) w systemie imoje.pl
c) kartą płatniczą (Visa, MasterCard); karta kredytowa zostaje obciążona po złożeniu zamówieniu oraz dokonaniu płatności w systemie imoje.pl
d) płatnością ratalną w systemie mBank
e) "za pobraniem" tzn. gotówką u kuriera przy odbiorze towaru - wybór tej formy płatności wiąże się z dopłatą (10zł: DPD, FEDEX lub 30zł JAS-FBG)
f) przy odbiorze osobistym: gotówką, kartą płatniczą, na raty

 

VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

7.1. Zgodnie z art. 27 Ustawy o prawach konsumenta, Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, który zawarł umowę na odległość ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Jeżeli jednak Klient wybrał sposób dostarczenia produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep Internetowy, Sanimex 1 Sp. z o.o. Sp.k. nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

7.2. Bieg terminu odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.

7.3 Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sanimex 1 Sp. z o.o. Sp.k. o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy za pomocą jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy [wzór jest dostępny poniżej treści regulaminu]. Skorzystanie ze wzoru nie jest obowiązkowe.

7.4. Odstąpienie od umowy może dotyczyć wszystkich produktów objętych zamówieniem albo ich części.

7.5. Do zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu odstąpienia od umowy.

7.6. Sanimex 1 Sp. z o.o. Sp.k. zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, wysyłając oświadczenie na adres e-mail: info@banyo.pl. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być także wysłane listownie na adres: Sanimex 1 Sp. z o.o. Sp.k. ul. Łabędzka 24 44-100 Gliwice. Sanimex 1 Sp. z o.o. Sp.k. niezwłocznie przesyła Klientowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

7.7. W przypadku odstąpienia od umowy w opisanym powyżej trybie umowę uważa się za niezawartą.

7.8. Sanimex 1 Sp. z o.o. Sp.k. niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy oraz towaru zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do Klienta. Sanimex 1 Sp. z o.o. Sp.k. może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7.9. Klient pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy tytułem odstąpienia od umowy tj. koszty opakowania, zabezpieczenia i nadania.

7.10. Sanimex 1 Sp. z o.o. Sp.k. dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie.

7.11. Klient ma obowiązek zwrócić przesyłką produkt do Sanimex 1 Sp. z o.o. Sp.k. lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sanimex 1 Sp. z o.o. Sp.k. niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

7.12. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

7.13. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w przypadku gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

Dotyczy Klienta będącego konsumentem:

8.1. Zobowiązani jesteśmy dostarczyć towar wolny od wad. Obowiązuje ustawowe prawo odpowiedzialności za wady rzeczy sprzedanej (rękojmia za wady) w zakresie określonym w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.

8.2. W przypadku wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi – o ile uznamy to za niezbędne do rozpatrzenia reklamacji, zobowiązani są Państwo na nasz koszt dostarczyć wadliwy towar pod wskazany powyżej adres pocztowy. Jeżeli ze względu na rodzaj towaru lub sposób jego zamontowania, dostarczenie towaru byłoby nadmiernie utrudnione, zobowiązani są Państwo udostępnić go nam w miejscu, w którym się on znajduje. Zobowiązujemy się ustosunkować do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

8.3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres info@banyo.pl. Sanimex 1 Sp. z o.o. Sp.k. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w tym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.

8.4. Odpowiadamy z tytułu rękojmi jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania towaru Państwu. W przypadku, gdy przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność z tytułu rękojmi wynosi jeden rok od momentu jej wydania.

8.5. W składanej reklamacji zaleca się (1) podanie informacji dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) określenie żądania dotyczącego sposobu usunięcia wady (wymiana towaru na nowy, naprawa towaru, obniżenie ceny, odstąpienie od umowy – o ile wada jest istotna); oraz (3) podanie danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sklep. Określone w zdaniu poprzednim zalecenia mają formę jedynie niezobowiązujących wskazówek i w żaden sposób nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem podania zalecanych informacji.

Dotyczy Klienta niebędącego jednocześnie konsumentem:

8.6. Kupujący niebędący jednocześnie Konsumentem traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał towaru w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu. W przypadku braku zawiadomienia o wadzie, towar uznaje się za przyjęty. Powyższe nie obowiązuje w przypadku podstępnego przemilczenia przez nas wady. Reklamacje można skladać pisemnie na adres Sklepu oraz drogą elektroniczną.

 

IX. Dodatkowe gwarancje przy sprzedaży Towarów w Sklepie

9.1. Producent może ponosić niezależną odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej wydanej przez producenta. Jeśli dokument gwarancyjny producenta przewiduje taką możliwość, Klient może również zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

9.2. Wszystkie Towary dostępne w Sklepie objęte są niezależnie odpowiedzialnością Banyo.pl na podstawie ustawowych przepisów o rękojmi za wady. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

X. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

10.1. Sanimex 1 Sp. z o.o. Sp.k. podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

10.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sanimex 1 Sp. z o.o. Sp.k. o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

10.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Sanimex 1 Sp. z o.o. Sp.k., ul. Łabędzka 24, 44-100 Gliwice, mailowo pod adres info@banyo.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.

10.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

10.5. Sanimex 1 Sp. z o.o. Sp.k. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

 

XI. Dane osobowe

11.1. Administratorem danych osobowych jest Sanimex 1 Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Sp.k. Dane kontaktowe: e-mail: info@banyo.pl, tel. 32 445 34 34

11.2. Administrator nie wyznaczył Isnpektora Ochrony Danych Osobowych.

11.3. Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji zamówień na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych dane będą również przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rodo.

11.4. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do zrealizowania zamówienia.

11.5. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.

11.6. Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom, opisanym szczegółowo w Polityce Prywatności, w szczególności:
a) podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne administratora danych osobowych,
b) podmiote świadczące usługi dostawy zamówionych towarów,
c) podmioty świadczące usługi płatności on-line.

11.7. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

11.8. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Administratora z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

XII. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

12.1. Informujemy, że istnieją możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Skorzystanie z nich ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.
- Konsument może zwrócić się z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich dotyczących zawartej Umowy sprzedaży do Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.).
- Konsument może również wystąpić z wnioskiem o rozpoznanie sporu dotyczącego zawartej Umowy sprzedaży przez stały sąd polubowny działający przy odpowiednim wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.).
- Komisja Europejska udostępnia również platformę do internetowego rozstrzygania sporów między Konsumentami i Przedsiębiorcami (platforma ODR). Jest ona dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

12.2. Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygania sporów konsumenckich w tym możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem internetowym: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

XIII. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

13.1. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów z Konsumentami jest sąd właściwy miejscowo według obowiązujących przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

13.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sanimex 1 Sp. z o.o. Sp.k. a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem, zostanie poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sanimex 1 Sp. z o.o. Sp.k.

13.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827). W przypadku jakichkolwiek sprzeczności niniejszego Regulaminu z prawami Klientów i postanowieniami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów, zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 

Wzór formularza odstąpienia od umowy

formularz do pobrania w formacie pdf

 

Regulaminy archiwalne

Regulamin obowiązujący od dnia 25.12.2015 do dnia 14.02.2016

Regulamin obowiązujący od dnia 15.02.2016 do dnia 24.05.2018

© 2024 Banyo.pl wszelkie prawa zastrzeżone

pixel