help
Pomoc
Najczęściej zadawane pytania
phone
Infolinia32 445 34 34
pon - pt08:00 - 18:00
mail
info@banyo.pl
Odpisujemy natychmiast

Regulamin sklepu obowiązujący od 25.12.2015 do 14.02.2016

Regulamin obowiązujący w dniach od 25.12.2015 do 14.02.2016; dla zamówień złożonych w dniach od 25.12.2015 do 14.02.2016, aktualny regulamin sklepu znajduje się na stronie https://www.banyo.pl/pl/terms.html

 

 

I. Definicje
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego BANYO.PL;
4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem http://www.banyo.pl/, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sanimex 1 Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Sp.k., ul. Łabędzka 24, 44-100 Gliwice, a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach ko (Dz. U. z 2014 r. poz. 827);
8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
 
II. Postanowienia ogólne
2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod http://www.banyo.pl/.
2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2.3. Sklep internetowy, działający pod adresem http://www.banyo.pl/, prowadzony jest przez Sanimex 1 Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Sp.k., ul. Łabędzka 24, 44-100 Gliwice, NIP 6310005093, Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000426719
2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
b) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
c) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
2.5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
a) Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej, lub
b) Mozilla Firefox, lub
c) Opera, lub
d) Google Chrome, lub
e) Safari
2.6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Sanimex 1 Sp. z o.o. Sp.k. zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu http://www.banyo.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
2.9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 
III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.
3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
3.4. Sanimex 1 Sp. z o.o. Sp.k. może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sanimex 1 Sp. z o.o. Sp.k. za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sanimex 1 Sp. z o.o. Sp.k.
3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sanimex 1 Sp. z o.o. Sp.k.
3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sanimex 1 Sp. Z o.o. Sp.k.,
e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 
IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
4.1. Złożenie zamówienia jest możliwe za pomocą podanych kanałów:
a) poprzez system sklepu internetowego
b) za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres info@banyo.pl
4.2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową http://www.banyo.pl, dokonać wyboru towaru z oferty Sklepu oraz jego specyfikacji, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
4.3. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
4.4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Potwierdź zakup” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
4.5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a) przedmiotu zamówienia,
b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
c) wybranej metody płatności,
d) wybranego sposobu dostawy,
e) czasu dostawy
4.6. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Potwierdź zakup”.
4.7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Sanimex 1 Sp. z o.o. Sp.k. Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
4.8. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną 'Banyo.pl - Potwierdzenie otrzymania zamówienia', zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
4.9. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
4.10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 
V. Dostawa
5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa przesyłką kurierską lub poprzez odbiór osobisty w jednym z punktów wymienionych na stronie http://www.banyo.pl/Punkty-odbioru-osobistego-cabout-pol-16.html. Koszty dostawy są uzależnione od wagi, gabarytów, wybranego przewoźnika oraz metody płatności i są określone na stronie http://www.banyo.pl/Dostawa-i-platnosci-cterms-pol-10.html. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
5.3. Termin realizacji dostawy towarów znajdujących się w magazynie firmy Sanimex 1 Sp. z o.o. Sp.k. wynosi od 1 do 7 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia (przy płatności za pobraniem) lub licząc od momentu zaksięgowania przelewu.
5.4. Termin realizacji dostawy towarów nie znajdujących się w magazynie firmy Sanimex 1 Sp. z o.o. Sp.k., sprowadzanych na zamówienie wynosi od 3 do 30 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia (przy płatności za pobraniem) lub licząc od momentu zaksięgowania przelewu.
5.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu http://www.banyo.pl/ oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail potwierdzenia oraz specyfikacji Zamówienia a także poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar faktury lub faktury VAT.
 
VI. Ceny i metody płatności
6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT 23%, cła oraz wszelkie inne składniki
6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
a) przelewem na numer konta bankowego 79 1030 1159 0000 0000 5896 0201,
b) szybkim przelewem (tzw. e-przelewem) w systemie Transferuj.pl
c) kartą płatniczą (Visa, MasterCard); karta kredytowa zostaje obciążona po złożeniu zamówieniu oraz dokonaniu płatności w systemie Transferuj.pl/Elavon
c) płatnością ratalną w systemie mBank
c) "za pobraniem" tzn. gotówką u kuriera przy odbiorze towaru - wybór tej formy płatności wiąże się z dopłatą (10zł DPD lub 30zł JAS-FBG)
d) przy odbiorze osobistym: gotówką, kartą płatniczą, na raty
 
VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy
7.1. Zgodnie z art. 27 Ustawy o prawach konsumenta, Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, który zawarł umowę na odległość ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Jeżeli jednak Klient wybrał sposób dostarczenia produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep Internetowy, Sanimex 1 Sp. z o.o. Sp.k. nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
7.2. Bieg terminu odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
7.3 Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sanimex 1 Sp. z o.o. Sp.k. o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy za pomocą jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy [wzór jest dostępny poniżej treści regulaminu]. Skorzystanie ze wzoru nie jest obowiązkowe.
7.4. Odstąpienie od umowy może dotyczyć wszystkich produktów objętych zamówieniem albo ich części.
7.5. Do zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu odstąpienia od umowy.
7.6. Sanimex 1 Sp. z o.o. Sp.k. zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, wysyłając oświadczenie na adres e-mail: info@banyo.pl. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być także wysłane listownie na adres: Sanimex 1 Sp. z o.o. Sp.k. ul. Łabędzka 24 44-100 Gliwice. Sanimex 1 Sp. z o.o. Sp.k. niezwłocznie przesyła Klientowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
7.7. W przypadku odstąpienia od umowy w opisanym powyżej trybie umowę uważa się za niezawartą.
7.8. Sanimex 1 Sp. z o.o. Sp.k. niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy oraz towaru zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do Klienta. Sanimex 1 Sp. z o.o. Sp.k. może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
7.9. Klient pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy tytułem odstąpienia od umowy tj. koszty opakowania, zabezpieczenia i nadania.
7.10. Sanimex 1 Sp. z o.o. Sp.k. dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie.
7.11. Klient ma obowiązek zwrócić przesyłką produkt do Sanimex 1 Sp. z o.o. Sp.k. lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sanimex 1 Sp. z o.o. Sp.k. niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
7.12. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.
7.13. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w przypadku gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
VIII. Reklamacje dotyczące Towarów
8.1. Sanimex 1 Sp. z o.o. Sp.k. zobowiązuje się do dostarczenia rzeczy bez wad.
8.1. Sanimex 1 Sp. z o.o. Sp.k. jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym.
8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres info@banyo.pl. Sanimex 1 Sp. z o.o. Sp.k. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
8.3. Sanimex 1 Sp. z o.o. Sp.k. nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.
IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
9.1. Sanimex 1 Sp. z o.o. Sp.k. podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sanimex 1 Sp. z o.o. Sp.k. o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Sanimex 1 Sp. z o.o. Sp.k., ul. Łabędzka 24, 44-100 Gliwice, mailowo pod adres info@banyo.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.
9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
9.5. Sanimex 1 Sp. z o.o. Sp.k. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
 
X. Postanowienia końcowe
10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sanimex 1 Sp. z o.o. Sp.k. a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
10.2. Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a) Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
b) Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sanimex 1 Sp. z o.o. Sp.k.
c) Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sanimex 1 Sp. z o.o. Sp.k., korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
10.3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sanimex 1 Sp. z o.o. Sp.k. a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sanimex 1 Sp. z o.o. Sp.k..
10.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

© 2023 Banyo.pl wszelkie prawa zastrzeżone

pixel