Banery reklamowe

  • Głośnik Prysznicowy Grohe Aquatunes
  • Wanny wolnostojące
  • Miski WC bezkołnierzowe
  • Fioranese Wood Mood, płytki drewnopodobne
1234
Indywidualna wycena łazienki
Płytki i mozaikiPłytki i mozaiki1286 produktów zobacz wszystkie
Armatura łazienkowaArmatura łazienkowa186 produktów zobacz wszystkie
Ceramika łazienkowaCeramika łazienkowa274 produktów zobacz wszystkie
Kabiny prysznicoweKabiny prysznicowe28 produktów zobacz wszystkie
Wanny i brodzikiWanny i brodziki217 produktów zobacz wszystkie
Meble i akcesoriaMeble i akcesoria160 produktów zobacz wszystkie
Grzejniki łazienkoweGrzejniki łazienkowe30 produktów zobacz wszystkie
Instalacje łazienkoweInstalacje łazienkowe39 produktów zobacz wszystkie

Witamy Pań­stwa na stro­nie, gdzie speł­niają się łazien­kowe marze­nia o wypo­sa­że­niu, wygo­dzie i luk­su­sie. Salon łazie­nek Banyo, to sklep, gdzie znajdą Pań­stwo wszystko, co potrzebne, aby wypo­sa­żyć wła­sną łazienkę. W ofer­cie znaj­dują się mię­dzy innymi płytki drew­no­po­dobne, kabiny prysz­ni­cowe oraz bate­rie wan­nowe i wypo­sa­że­nie, które nie­zbędne jest w każ­dej łazience.

Każdy pro­dukt to naj­wyż­sza jakość udo­stęp­niana w moż­li­wie naj­niż­szej cenie. Mnó­stwo pro­duktów oraz nie­zbęd­nych urzą­dzeń, bez któ­rych łazienka nie byłaby funk­cjo­nalna i zdatna do użytku. Tylko z nami mogą Pań­stwo zaaran­żo­wać łazienkę w każ­dym stylu, zawsze pamię­ta­jąc o wygo­dzie czy jako­ści. Ofe­ru­jemy pro­dukt reno­mo­wa­nych pro­du­cen­tów. Znajdą Pań­stwo u nas wypo­sa­że­nie łazien­kowe takich firm, jak San­swiss, Cata­lano, Grohe czy Venis i wielu innych.

Oczy­wi­ście prysz­nice czy bate­rie do wanien to nie jedyna oferta sklepu Banyo. Spe­cja­li­zu­jemy się także w płyt­kach (nie tylko do łazie­nek). W ofer­cie znajdą Pań­stwo płytki ścienne, płytki hisz­pań­skie, płytki tara­sowe i wiele wię­cej. Zapra­szamy już teraz do spraw­dze­nia oferty i do zapo­zna­nia się z pro­duk­tami, które umie­ści­li­śmy w sto­sow­nych kate­go­riach. W razie pytań – zapra­szamy do kon­taktu!

Na pewno znajdziesz!

Bez względu na to, czy inte­re­suje Cię cera­mika sani­tarna, arma­tura łazien­kowa czy insta­la­cje w naszym skle­pie znaj­dziesz to, czego szu­kasz. Nasz sklep inter­ne­towy to wyjąt­kowo sze­roki asor­ty­ment pro­duk­tów naj­bar­dziej reno­mo­wa­nych pro­du­cen­tów. Dzięki temu kupisz u nas wypo­sa­że­nie łazie­nek dopa­so­wane do Two­jego pomy­słu na to pomiesz­cze­nie.

Ucieszysz się z jakości!

Renoma pro­du­cen­tów, któ­rych pro­dukty znaj­dziesz w naszym skle­pie inter­ne­to­wym to gwa­ran­cja naj­wyż­szej jako­ści. Dzięki niej cera­mika sani­tarna, wanny czy bate­rie łazien­kowe będą Ci słu­żyły przez lata – bez­a­wa­ryj­nie. Już teraz zobacz, które z ofe­ro­wa­nych przez nasz salon łazie­nek pro­duk­tów speł­niają wszyst­kie Twoje wyma­ga­nia.

Skorzystasz z doradztwa!

W naszym zespole znaj­dują się doświad­czeni doradcy klienta, któ­rzy uła­twią Ci wybór. Dzięki nim wybie­rzesz wypo­sa­że­nie łazie­nek jed­no­cze­śnie ele­ganc­kie i prak­tyczne. Dopa­su­jesz pro­dukty do wyma­gań Two­ich i pro­jektu. Nasz sklep to praw­dziwy salon łazie­nek!

Wyślemy w 24 godziny!

Zawsze dbamy o to, aby nasi klienci otrzy­my­wali zamó­wione wypo­sa­że­nie łazie­nek tak szybko, jak to moż­liwe. To dla­tego każdy z pro­duk­tów z naszego maga­zynu wysy­łamy w ciągu 24 godzin od zło­że­nia zamó­wie­nia.

© 2017 Banyo.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixelpixel